Sistema tributari local

L'entrada en vigor de la Constitució espanyola de 1978 (CE) suposa la implantació d'un nou model d'estat, un dels aspectes del qual més destacats és el de la seva organització territorial, en municipis, en províncies i en les Comunitats Autònomes (CCAA) que es constitueixin (art. 137 CE).

La CE reconeix expressament l'autonomia financera d'aquestes entitats en establir que les Hisendes Locals hauran de disposar dels mitjans suficients per a l'exercici de les funcions que la llei atribueix a les Corporacions respectives i es nodriran fonamentalment de tributs propis i de participació en els de l'Estat i de les CCAA (art. 142 CE) i que les CCAA gaudiran d'autonomia financera per al desplegament i execució de les seves competències d'acord amb els principis de coordinació amb la Hisenda esetatal i de solidaritat entre tots els espanyols (art. 156). Així mateix, en l'esfera dels ingressos, aquesta autonomia financera suposa el reconeixement de postestat tributària o poder tributari -de caràcter "derivat"- a aquests ens (art. 133.2 CE).

En general, el finançament local, es regula en el Titol VIII de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del regim locali, fonamentalment, en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL).

D'acord amb l'article 2.1 del TRLRHL, la hisenda de les entitats locals estarà constituïda pels recursos següents:

  • Els ingressos procedents del seu patrimoni i la resta de dret privat.
  • Els tributs propis classificats en taxes, contribucions especials i imposts i els recàrrecs exigibles sobre els imposts de les CCAA o d'altres entitats locals.
  • Les participacions en els tributs de l'Estat i de les comunitats autònomes.
  • Les subvencions.
  • Els percebuts en concepte de preus públics.
  • El producte de les operacions de crèdit.
  • El producte de les multes i sancions en l'àmbit de les seves competències.
  • Les altres prestacions de dret públic.