Calendari del contribuent

2016

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Anual

01/10/2016

01/12/2016

2016

Impost sobre béns immobles

Anual

01/10/2016

01/12/2016

2016

Impost sobre activitats econòmiques

Anual

01/10/2016

01/12/2016

2016

Taxa per recollida i eliminació de residus urbans

Anual

01/10/2016

01/12/2016

En general, excepte en els casos d'autoliquidació o en què s'hagi preestablert el termini de pagament, els demès impostos, taxes i preus es paguen en els terminis següents:

  • Si la notificació la rebeu entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de la recepció fins al dia 20 del mes següent o l'immediat hàbil posterior.
  • Si la notificació la rebeu entre els dies 16 i últim del mes, des de la data de la recepció fins al dia 5 del segon mes posterior o l'immediat hàbil següent.

Pagament fraccionat de Tributs EXERCICI 2016
Comuniquem als contribuents i als altres interessats de l’ajuntament de Montuïri que es vulguin acollir al sistema de pagament fraccionat de l’impost sobre béns immobles, del impost d’activitats econòmiques, del impost sobre vehicles de tracció mecànica i de la taxa per serveis de tractament de residus urbans corresponents a l’exercici 2016 , que el termini per a presentar la sol·licitud acaba el dia 10 DE FEBRER DE 2016.


Les modalitats d’aplaçament son les següents:

  • Pagament en vuit mensualitats (de març a octubre) i regularització el mes de novembre
  • Pagament en tres trimestres (març, juny i setembre) i regularització el mes de novembre.

Per a més informació i abast de les condicions podeu dirigir-vos a les oficines de l’ajuntament

MODEL SOL·LICITUD