Ordenança reguladora del repartiment publicitat estàtica


Source URL: https://ajmontuiri.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments-no-fiscals-vigents/ordenanca-reguladora-del-0