Ordenança municipal d’obres menors i menors simples


Source URL: https://ajmontuiri.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments-no-fiscals-vigents/ordenanca-municipal-dobres-menors-i