Reglament sobre l'ús de la Factura Electrònica


Source URL: https://ajmontuiri.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments-no-fiscals-vigents/reglament-sobre-lus-de-la-factura